รู้จักเรา
ชมรมเพศศาสตรศึกษา
ศูนย์ปรึกษาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม
บริการตอบปัญหาทางเพศ
โพล
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
 
   
 
   
  ชมรมเพศศาสตรศึกษา เป็นองค์กรที่เปิดให้นักวิชาการ ผู้สนใจ และประชาชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และความรู้ในเรื่องเพศ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2538 จากการรวมกลุ่มของแพทย์ นักจิตวิทยา นักวิชาการ
และนักศึกษาซึ่งเห็นความสำคัญของปัญหาทางเพศในปัจจุบันโดยมีสำนักงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร
ศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
 
  -   กระตุ้น และดำเนินการให้มีการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ทางเพศ รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของคนไทย
-   เป็นศูนย์ข้อมูลด้านเพศศาสตรศึกษา
-   ส่งเสริม เผยแพร่ แนะนำความรู้ทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสม
-   หาแนวทางป้องกัน แก้ไข ดูแล รักษาความผิดปกติทางเพศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม
   
 
 
 
- เสวนาเรื่องเพศวันพุธ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันพุธที่ 2 หรือ 3 ของเดือนระหว่างเวลา 12.00 - 13.30 น.
โดยตั้งหัวข้อหรือประเด็นในการอภิปราย พูดคุยเปลี่ยนไปทุกเดือน เพื่อให้นักวิชาการ สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป
และสมาชิกขมรมเพศศาสตรศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องเพศศาสตรศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย
แก่วิทยากรประจำวัน หัวข้อที่ชมรมได้จัดเสวนาไปแล้วมีดังนี้
   
- ผลิตจดหมายข่าวชมรมเพศศาสตรศึกษา
   
- ให้บริการปรึกษาปัญหาทางเพศ
   
   
   
- แพทย์   บุคลากรทางการแพทย์  ครู   อาจารย์  พ่อแม่  ผู้ปกครอง   นักศึกษา   และประชาชนผู้สนใจทั่วไป   สามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ   ได้โดยมีประเภทสมาชิกดังนี้
   
1. สมาชิกรายปี   ได้แก่   ผู้สมัครเป็นรายปี   โดยเสียค่าบำรุงปีละ  200 บาท
2. สมาชิกตลอดชีพ   ได้แก่  ผู้สมัครตลอดชีพ   โดยเสียค่าบำรุง  2,000 บาท
   
  สมาชิกกิตติมศักดิ์   ได้แก่  ผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  ผู้สนใจ สมัครเป็นสมาชิกสามารถสมัครได้ที่   ฝ่ายทะเบียนของ   ชมรมเพศศาสตรศึกษา
  ศูนย์วิจัยแลพัฒนาเพศศาสตรศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  หรือลงทะเบียนออนไลน์
 
     
 

 

 
     
 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน2 ซอยจุฬาฯ 62 ถ.พญาไท กทม.10330
e-mail :service@thaisexuality.com