แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ได้โดยมีประเภทสมาชิกดังนี้ - สมาชิกรายปี ได้แก่
 
1.ผู้สมัครเป็นรายปี โดยเสียค่าบำรุงปีละ 200 บาท
2.สมาชิกตลอดชีพ ได้แก่ ผู้สมัครตลอดชีพ โดยเสียค่าบำรุง 2,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
    ฝ่ายทะเบียนของ ชมรมเพศศาสตรศึกษา
 
ใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกชมรมเพศศาสตรศึกษา (ชพศ.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
         
  ข้าพเจ้า อาชีพ
  สถานที่ติดต่อ รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์ โทรสาร
         
         
  สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์ โทรสาร
         
 
ขอสมัคร/ต่ออายุสมาชิกชมรมเพศศาสตรศึกษา ประเภท
 
       
  สมาชิกรายปี ( ปีละ 200 บาท )  
  สมาชิกตลอดชีพ ( ค่าสมัคร 200 บาท )  
  ต่ออายุสมาชิก  
       
    พร้อมนี้ได้ส่งเงินจำนวน บาท โดย  
       
  ธนาณัติ  
  เช็คเงินสด  
  เช็คไปรษณีย์  
  เงินสด  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
     
 

 

 
     
 
 
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตรศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน2 ซอยจุฬาฯ 62 ถ.พญาไท กทม.10330
e-mail :service@thaisexuality.com